Code goed onderwijsbestuur VO

De VO-sector is in beweging. Een stap hierin is de vaststelling van de herziene Code Goed Onderwijsbestuur die in werking is getreden op 1 augustus 2015.

Nieuw is dat de code zes lidmaatschapseisen bevat voor aansluiting bij de VO-raad. De eisen hebben betrekking op verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling.


SECVO voldoet aan de herziene code goed onderwijsbestuur VO en heeft in haar statuten en regelementen de lidmaatschapseisen uit de code verankerd. Daarnaast is invulling gegeven aan de 47 benoemde richtlijnen voor goed bestuur.

Op deze pagina wordt, in aansluiting op de vereisten vanuit de code, invulling geven aan de publicatieverplichtingen.Statuten van de stichting:
Bestuursreglement:
Reglement Raad van Toezicht:
Criteria Nevenfuncties voor SECVO:
Professioneel statuut: In ontwikkeling
Integriteitscode:
Klachtenregeling(en):
Klokkenluidersregeling:
Jaarverslag:

Kalenderjaar 2017

Deel 1               Deel 2


terug


Stichting Eindhovens Christelijk

Voortgezet OnderwijsChristiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | e-mail info@secvo.nl